Vedtægter for Favrskov Aftenskole

 

§1.             Navn og hjemsted

 

1.1             Foreningens navn er: Favrskov Aftenskole.

                  

1.2             Hjemsted er Favrskov Kommune

 

1.3              Foreningen er tilknyttet Dansk Oplys­nings Forbund.

 

§2.             Formål

 

2.1              Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende vok­senundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplys­ningslovens rammer for at styrke del­tagernes personlige,
                   sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

 

2.2              Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

 

2.3.             Foreningen vil endvidere - med udgangspunkt i ovenstående, samt FN´s standardregler om tilgængelighed – arbejde for, at alle borgere, får lige adgang til
                  folkeoplysende voksenundervisning.

 

§3.              Medlemmer

 

3.1              Som medlemmer kan optages enhver person over 18 år, der kan gå ind for foreningens formål.

 

3.2              Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, Medlemsskabet er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen.

 

3.3              Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.
                   Bestyrelsen har besluttet, at der skal være aktiv indmeldelse/genindmeldelse eller automatisk udmeldelse efter en periode på 2 år.

 

§4.              Generalforsamlingen

 

4.1              Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

4.2              Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden

                  ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

 

4.3              Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.
                   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

4.4.             Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse, medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningsolvens regler ikke er valgbare.

 

4.5              Som revisor kan kun vælges personer, der er økonomisk uafhængig af aftenskolens virksomhed, og som ikke er i samme husstand som skoleleder eller bestyrelsesmedlemmer.

4.6              Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

                           1.       Valg af dirigent

                           2.       Valg af referent

                           3.       Valg af stemmetællere

                           4.       Bestyrelsens beretning

                           5.       Godkendelse af revideret regnskab

                           6.       Fastsættelse af kontingent

                           7.       Behandling af indkomne forslag

                           8.       Fremtidig virksomhed inkl. budget

                           9.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

                         10.       Valg af suppleanter

                         11.       Valg af revisor og revisorsuppleant

                         12.       Eventuelt

 

4.7            Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hende senest to uger før generalforsamlingen.
                 Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

 

4.8              Generalforsamlingen træffer sine beslut­ninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog undtaget §4 stk. 9 og §12 stk.1.

 

4.9              Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær - /ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsordenen.

 

4.10           Afstemning kan foregå ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning,
                 hvis der er flere kandidater til samme post.

 

§5.              Ekstraordinær generalforsamling

 

5.1              Ekstraordinær generalforsamling kan af­holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tred­jedel af medlemmerne fremsætter
                   skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmod­ningen.

 

5.2              Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret    dags­orden.

 

§6.              Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

 

6.1              Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved brev til deltagerne eller opslag/annoncering.

 

6.2              Valgbar og stemmeberettiget er enhver del­tager - uanset om denne er medlem af foreningen eller ikke - for hvem der er betalt for tilskuds­berettiget undervisning for den aktuelle sæson.

 

6.3              Der vælges én repræsentant og én supple­ant.

 

6.4              Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddel­bart efter det følgende års valgmøde. 

 

6.5              Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i bestyrelsen.

 

§7.              Bestyrelsen

 

7.1              Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af seks medlem­mer, heraf én repræsentant for deltagerne jf. §6.

                   Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i ulige årstal vælges to bestyrelsesmedlemmer, og i lige år tre bestyrelsesmedlemmer.

                   Der vælges en første og en anden suppleant hvert år. Suppleanterne kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
  

7.2              Bestyrelsen leder foreningen i overens­stemmelse med gældende lovgivning, nær­værende vedtægter og generalforsamlin­gens beslutninger.

 

7.3              Senest fjorten dage efter nyvalg til besty­relsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrel­sen vælger formand og næstformand.

 

7.4              Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejds­grupper til at varetage afgrænsede opgaver.

 

§8.              Daglig ledelse

 

8.1              Skolelederen varetager den daglige ledelse un­der ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

 

8.2              Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med f.eks. lederansættelse,
                   sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

 

§9.              Økonomi, regnskab og revision

 

9.1              Foreningens regnskabsår følger kalender­året.

 

9.2              Foreningsregnskabet udarbejdes i overens­stemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

9.3              Regnskabet revideres af de på general­forsamlingen valgte revisorer.

 

§10.           Tegningsregler og hæftelse

 

10.1           Foreningen tegnes af formanden og et be­styrelsesmedlem i forening. Ved forman­dens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlem­mer i forening.

                 Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt un­derskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

10.2           For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Be­styrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til
                 Folkeoplysningsloven eller an­den tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladel­se, der kan tilregnes
                 bestyrelsesmedlem­merne som forsætlig eller uagtsom.

  

§11.           Eksklusion

 

11.1           Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis man ikke har opfyldt kontingentforpligtelsen.

 

11.2           Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens be­grundede vurdering ikke optræder i over­ensstemmelse med foreningens interesser.
                 Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på
                 et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for generalforsamlingen,
                 hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen. Det ekskluderede medlem har mulighed for at anke eksklusionen på førstkommende ordinære generalforsamling.
                 Punktet sættes på dagsordenen efter reglerne i § 4 stk. 7. Generalforsamlingens beslutning er gældende og kan ikke ankes.

 

§12.           Opløsning

 

12.1           Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen.
                 Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

 

12.2           Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver folkeoplysende foreninger i Favrskov kommune.

 

12.3           Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings   Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

 

§13.           Vedtægtsdatering og underskrift

 

                     

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 20. marts 2017

 

                       

Dirigentens underskrift: Mogens Birk Nielsen